Οργανωτική δομή – Ενότητες εργασίας

EE1Χαρακτηρισμός υλικών.

Xαρακτηρισμός των υλικών από τα οποία αποτελούνται οι ΠΤΚ καθώς και θραυσμάτων και προϊόντων διαχωρισμού από τα Εργαστήρια του ΕΜΠ με υπερσύγχρονο εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό όπως: προσδιορισμός περιεχομένων μετάλλων με φασματομετρία επαγωγικού πλάσματος (ICP-OES), φασματομετρία ατομικής απορρόφησης (AAS), φασματοσκοπία φθορισμού εκπομπής ακτίνων Χ (XRF), ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM-EDS) και διαπερατότητας (TEM-EDS), προσδιορισμός μεταλλικών φάσεων με περιθλασιμετρία ακτίνων Χ (XRD). Οι προσδιορισμοί είναι απαραίτητοι για τον καθορισμό και την αξιολόγηση των σταδίων της διεργασίας που θα αναπτυχθεί σε πιλοτική κλίμακα.

EE2Διαχωρισμός συστατικών ΠΤΚ.

Εργαστηριακές δοκιμές στο Εργαστήριο Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων για το σχεδιασμό βελτιστοποιημένης γραμμής μηχανικής προπαρασκευής του υλικού και το διαχωρισμό των συστατικών του ώστε να ληφθούν προς επεξεργασία ρεύματα στερεών προϊόντων με όσο το δυνατόν υψηλότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα.

EE3Ανάπτυξη υδρομεταλλουργικής διεργασίας

Εκτεταμένη πειραματική/εργαστηριακή διερεύνηση με στόχο τον σχεδιασμό της διεργασίας από τη Μονάδα Υδρομεταλλουργίας του Εργαστηρίου Μεταλλουργίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος.

EE4Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας/αξιοποίησης αποβλήτων.

Σχεδιασμός και θέση σε λειτουργία σε ημι-πιλοτική και πιλοτική κλίμακα βιολογικών αντιδραστήρων για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων των διαλελυμένων στα υγρά απόβλητα μετάλλων από το Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας Περιβάλλοντος.

EE5Διαμόρφωση διαγράμματος ροής ολοκληρωμένης υδρομεταλλουργικής/βιολογικής διεργασίας.

Πρόταση διαγράμματος ροής προεπεξεργασίας, υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας και επεξεργασίας αποβλήτων η οποία θα αποτελέσει τον οδηγό για την κατασκευή της πιλοτικής μονάδας.

EE6Σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικής μονάδας.

Κατασκευή της πιλοτικής μονάδας.

EE7Θέση σε λειτουργία και αξιολόγηση πιλοτικής μονάδας.

Η Ecoreset, σε συνεργασία με τη ΒΙΑΝΑΤΤ, θα λειτουργήσουν την πιλοτική μονάδα και η Σχολή ΜΜΜ θα συμμετέχει συμβουλευτικά με στόχο την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της πιλοτικής μονάδας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της και την πρόταση ενδεχόμενων βελτιώσεων.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»