Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η θέση σε λειτουργία πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων με υδρομεταλλουργικές διεργασίες για:

(α) την ανάκτηση καθαρών μετάλλων  (χαλκού, κασσιτέρου, χρυσού και αργύρου)

(β) τη μηδενική παραγωγή αποβλήτων.

Στόχοι του έργου:

Απόδειξη των δυνατοτήτων ανάκτησης

Απόδειξη των δυνατοτήτων ανάκτησης μετάλλων (π.χ. πολύτιμα μέταλλα) από ΑΗΗΕ για την αξιοποίησή τους.

Εφαρμογή

Εφαρμογή μηχανικής προπαρασκευής, διαχωρισμού των συστατικών και υδρομεταλλουργίας σε πιλοτική μονάδα ΑΗΗΕ για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Απόδειξη των δυνατοτήτων επεξεργασίας

Απόδειξη των δυνατοτήτων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την απομάκρυνση διαλυτών μετάλλων με βιοτεχνολογική διεργασία που θα εφαρμοστεί σε πιλοτική κλίμακα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Διάγραμμα ροής

Το διάγραμμα ροής θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των στερεών υπολειμμάτων με συνολικά αναμενόμενη μηδενική απόρριψη αποβλήτων.

Πιλοτική μονάδα

Η κατασκευή της πιλοτικής μονάδας.

Δοκιμαστική λειτουργία

Η θέση σε δοκιμαστική λειτουργία, η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της πιλοτικής μονάδας και η πρόταση βελτιώσεων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»