Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση

J1.    Mendrinou, P., Hatzikioseyian, A., Kousi, P., Oustadakis, P., Tsakiridis, P. & Remoundaki, E. (2021).
Simultaneous Removal of Soluble Metal Species and Nitrate from Acidic and Saline Industrial Wastewater in a Pilot-Scale Biofilm Reactor.
Environmental Processes 8(4): 1481-1499. https://doi.org/10.1007/s40710-021-00536-w

J2.    Hatzikioseyian, A., Mendrinou, P., Kousi, P. & Remoundaki, E. (2023).
Mathematical modelling of biological denitrification in the presence of metal ions.
Journal of Environmental Management (manuscript JEMA-S-23-01368 submitted)

J3.    Vlasopoulos, D., Mendrinou, P., Oustadakis, P., Kousi, P., Stergiou, A., Karamoutsos, S.D., Hatzikioseyian, A., Tsakiridis, P.E., & Remoundaki, E. & Agatzini-Leonardou, S. (2023).
Hydrometallurgical recovery of silver and gold from waste printed circuit boards and treatment of the wastewater in a biofilm reactor: an integrated pilot application.
Journal of Environmental Management (manuscript JEMA-S-23-01698 submitted)

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση

P1.   Vlasopoulos, D., Oustadakis, P., Tsakiridis, P, Remoundaki, E. & Agatzini-Leonardou S. (2021).
A hydrometallurgical process for Cu recovery from waste printed circuit boards.
Materials Proceedings 5: 56. https://doi.org/10.3390/materproc2021005056
Download pdf

P2.   Hatzikioseyian, A., Mendrinou, P., Datsika, E. & Remoundaki, E. (2022).
Modeling metal bioprecipitation in a packed-bed denitrifying bioreactor.
in: Gikas, P., Manali, A, Manaroli, X.E., Makaroglou, G. & Tsamoutsoglou K. (Eds.), Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering, Rethymno, Greece. Technical University of Crete, Greece: pp. 285-286.
Download pdf

P3.   Vlasopoulos, D., Mendrinou, P., Oustadakis, P., Karampelas, A., Kousi, P., Stergiou, A., Karamoutsos, S., Hatzikioseyian, A., Tsakiridis, P.E., Agatzini-Leonardou, S., Anastasakis, G.N. & Remoundaki, E. (2022).
Hydrometallurgical recovery of Ag and Au from printed circuit boards coupled with a novel bioreactor for the treatment of wastewater: a zero-discharge scheme.
in: Gikas, P., Manali, A, Manaroli, X.E., Makaroglou, G. & Tsamoutsoglou K. (Eds.), Proceedings of the 1st International Conference on Sustainable Chemical and Environmental Engineering, Rethymno, Greece. Technical University of Crete, Greece: pp. 275-276.
Download pdf

Συμμετοχές σε συνέδρια με προφορική ανακοίνωση

C1.   Karamoutsos, S., Stergiou, A., Remoundaki, E., Agatzini Leonardou, S., Anastassakis, G., Oustadakis, P., Kousi, P., Hatzikioseyian, A., Tsakiridis, P. & Tsezos, M. (2018).
The concept of the project HYDROPCB: An integrated method of hydrometallurgical metal recovery and biological wastewater treatment towards zero discharge.
Oral presentation in: 6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, Chania, Crete, Greece.
Download pdf

C2.   Mendrinou, P., Hatzikioseyian, A., Kousi, P. & Remoundaki, E. (2020).
Biological denitrification in saline environment in the presence of metal ions: Experimental results and model development.
Oral presentation in: 7th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science & Technology, Galway, Ireland.
Download pdf

C3.   Strongyli, D.-A., Kousi, P., Hatzikioseyian, A. & Remoundaki, E. (2022).
A sulphate-reducing bioreactor for treating acidic industrial wastewater.
Oral presentation in: 8th International Conference on Research Frontiers in Chalcogen Cycle Science & Technology, Galway, Ireland.
Download pdf

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»