Δημοσιεύσεις

The concept of the project HYDROPCB: An integrated method of hydrometallurgical metal recovery and biological waste water treatment towards zero discharge. The concept of the project HYDROPCB: An integrated method of hydrometallurgical metal recovery and biological waste water treatment towards zero discharge. - S. Karamoutsos, A. Stergiou, E. Remoundaki, S. Agatzini - Leonardou, G.N. Anastassakis, P. Oustadakis, P. Kousi, A. Hatzikioseyian, P. Tsakiridis, M. Tsezos. 6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, September 4-7, 2018, Crete, Greece.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»