Πρόοδος εργασιών

Ιανουάριος 2023:  Ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνοντας τους στόχους του

31/12/2019: Πρώτη επαλήθευση προόδου του έργου

11/9/2019: Συνάντηση εργασίας

22/7/2019: Παράδοση Α’ ετήσιας έκθεσης προόδου

5/6/2019: Α’ ετήσια συνάντηση

25/1/2019: Συνάντηση προόδου 1ου εξαμήνου

7/11/2018: Συνάντηση εργασίας

12/9/2018: Εναρκτήρια συνάντηση

25/7/2018: Έναρξη του έργου

31/12/2019: Πρώτη επαλήθευση προόδου του έργου

11/9/2019: Συνάντηση εργασίας

22/7/2019: Παράδοση Α’ ετήσιας έκθεσης προόδου

5/6/2019: Α’ ετήσια συνάντηση

25/1/2019: Συνάντηση προόδου 1ου εξαμήνου

7/11/2018: Συνάντηση εργασίας

12/9/2018: Εναρκτήρια συνάντηση

25/7/2018: Έναρξη του έργου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»