Πρόοδος εργασιών

25/1/2019: Συνάντηση προόδου 1ου εξαμήνου

7/11/2018: Συνάντηση εργασίας

12/9/2018: Εναρκτήρια συνάντηση

25/7/2018: Έναρξη του έργου

25/1/2019: Συνάντηση προόδου 1ου εξαμήνου

7/11/2018: Συνάντηση εργασίας

12/9/2018: Εναρκτήρια συνάντηση

25/7/2018: Έναρξη του έργου

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»