Φορείς

ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

Η ΒΙΑΝΑΤΤ είναι μια εταιρεία που ασχολείται με την απορρύπανση και επεξεργασία ΑΗΗΕ. Είναι συνδεδεμένη με την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., το εναλλακτικό Σύστημα Συλλογής ΑΗΗΕ στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο της εταιρείας ΄βρίσκεται στη Δυτική Βιομηχανική Περιοχή των Αθηνών (Ασπρόπυργος). Η ΒΙΑΝΑΤΤ ιδρύθηκε το 2007. Τον Αύγουστο του 2010 η ΑΝΑΜΕΤ εξαγόρασε πλήρως τη ΒΙΑΝΑΤΤ. Η αποστολή της ΒΙΑΝΑΤΤ είναι η να επιτελεί το έργο της απορρύπανσης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας υψηλή περιβαλλοντική επίδοση, αλλά και μεγιστοποιώντας την χρηματοοικονομική απόδοση των διεργασιών μας προς όφελος όλων των μετόχων και εταίρων. Η ΒΙΑΝΑΤΤ προσφέρει επίσης την υπηρεσία TOTAL ERASE για την καταστροφή ηλεκτρονικών και εντύπων δεδομένων και τη διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.

Εταιρικός Ιστότοπος

ECORESET A.E.

Η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ECORESET A.E.», ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως κύριο αντικείμενο την κατεργασία σύνθετων αποβλήτων, αποσκοπώντας στην ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών προς διάθεση στην βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εξειδίκευση της ECORESET σε αυτόν τον τομέα μαζί με την εφαρμογή των πιο κατάλληλων τεχνικών επιτρέπει την επεξεργασία μιας πλειάδας ρευμάτων αποβλήτων και προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, πάντα σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Εταιρικός Ιστότοπος

ECORESET A.E.

Η εταιρεία «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ECORESET A.E.», ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως κύριο αντικείμενο την κατεργασία σύνθετων αποβλήτων, αποσκοπώντας στην ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών προς διάθεση στην βιομηχανία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εξειδίκευση της ECORESET σε αυτόν τον τομέα μαζί με την εφαρμογή των πιο κατάλληλων τεχνικών επιτρέπει την επεξεργασία μιας πλειάδας ρευμάτων αποβλήτων και προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης, πάντα σε συμμόρφωση με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Εταιρικός Ιστότοπος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Το Εργαστήριο μελετά την αλληλεπίδραση μεταξύ των μικροοργανισμών και των μετάλλων ενώ παράλληλα έχει πραγματοποιήσει σημαντικό έργο στον τομέα των τεχνολογιών προστασίας του περιβάλλοντος και στον προσδιορισμό των περιβαλλοντικών παραμέτρων σε φυσικά συστήματα. Βασική ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη βιοτεχνολογικών διεργασιών με στόχο την επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, την ανάκτηση μετάλλων και την αποκατάσταση από ρύπανση. Το Εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και έχει αναπτύξει πρότυπη μεθοδολογία ώστε να λειτουργεί αυτόνομα για τον προσδιορισμό ενός πλήθους περιβαλλοντικών παραμέτρων, π.χ. αέρια και υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης πολαρογραφία, φασματοσκοπία επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος. Επιπλέον το Εργαστήριο έχει σχεδιάσει, θέσει σε λειτουργία και προσδιορίσει τις λειτουργικές παραμέτρους ενός πλήθους βιολογικών αντιδραστήρων οι οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλές αποδόσεις ως προς την απομάκρυνση μετάλλων από υγρά βιομηχανικά απόβλητα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου υποστηρίχθηκαν από διεθνή και εθνικά ανταγωνιστικά προγράμματα και απέδωσαν σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις.

Το Εργαστήριο Μεταλλουργίας – Μονάδα Υδρομεταλλουργίας έχει ως αντικείμενο δραστηριοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων την εφαρμογή του μεγάλου κλάδου της Υδρομεταλλουργίας στην αξιοποίηση μεταλλοφόρων πρώτων υλών και, ειδικότερα, μεταλλευμάτων, ενδιαμέσων προϊόντων της μεταλλουργικής βιομηχανίας (π.χ. σκωριών, matte), απορριμμάτων μεταλλουργικών διεργασιών και μεταλλοφόρων ανακυκλώσιμων υλικών. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση των μοναδιαίων διεργασιών που συνθέτουν μια οποιαδήποτε υδρομεταλλουργική μέθοδο, όπως είναι εκχυλιστήρες διαφόρων τύπων, συσκευές διαχωρισμού στερεών-υγρών, συσκευές ανάκτησης μετάλλων από διαλύματα ως χημικών ιζημάτων, συσκευές διαχωρισμού και ανάκτησης μετάλλων χρησιμοποιώντας οργανικούς διαλύτες, κελιά ηλεκτρόλυσης. Μέρος των συσκευών αυτών είναι πιλοτικής κλίμακας.

Το Εργαστήριο ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα σχετικά με τις διεργασίες της Μηχανικής Προπαρασκευής και του Εμπλουτισμού των Μεταλλευμάτων, Βιομηχανικών Ορυκτών και Πετρωμάτων. Από το 2001, έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές του (διδασκαλία και έρευνα) και στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Είναι πλήρως εξοπλισμένο από πλευράς μηχανημάτων και οργάνων για έρευνα στα παραπάνω αντικείμενα, ένα μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί και στο παρόν έργο για τον διαχωρισμό των συστατικών των πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»