Παραδοτέα

1. Χαρακτηρισμός υλικών.

Παραδοτέα

 1. Ιστότοπος. Δημιουργία ιστοτόπου, στον οποίον θα αναρτάται οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την πρόοδο του Έργου αλλά και με συναφείς δραστηριότητες διεθνώς. Θα υπάρξει και ειδικό πεδίο στους ιστότοπους των εταίρων.
 2. Αποτελέσματα χαρακτηρισμού στερεών κλασμάτων προς υδρομεταλλουργική κατεργασία. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των προσδιορισμών (φυσικών, χημικών και ορυκτολογικών) όλων των κλασμάτων που προκύπτουν από την υπάρχουσα γραμμή και αυτών που θα προκύψουν κατά τον σχεδιασμό των βελτιωτικών παρεμβάσεων εμπλουτισμού και τα οποία προορίζονται για υδρομεταλλουργική κατεργασία

2. Διαχωρισμός συστατικών ΠΤΚ.

Παραδοτέα

 1. Αποτελέσματα δοκιμών εμπλουτισμού. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μεθόδων διαχωρισμού που πιθανολογείται ότι θα εφαρμοστούν στο έργο για τον διαχωρισμό των ΠΤΚ στα διάφορα συστατικά τους (π.χ. μαγνητικός, βαρυτομετρικός διαχωρισμός) καθώς επίσης πιθανή διερεύνηση του κυκλώματος ελάττωσης του μεγέθους, αν κριθεί αναγκαίο για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του διαχωρισμού.

3. Ανάπτυξη υδρομεταλλουργικής διεργασίας.

Παραδοτέα

 1. Αποτελέσματα των δοκιμών εκχύλισης του μεταλλικού προϊόντος μετά τον εμπλουτισμό των ΠΤΚ. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών εκχύλισης με κατάλληλα εκχυλιστικά μέσα με τεκμηρίωση των τελικών επιλογών και συνθηκών.
 2. Πρώτη ετήσια έκθεση προόδου τεχνικού και οικονομικού απολογισμού. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους παραδοτέα της περιόδου του πρώτου έτους υλοποίησης του Έργου: Π1, Π2, Π3 και Π4.
 3. Αποτελέσματα των δοκιμών διαχωρισμού και ανάκτησης των μετάλλων. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών διαχωρισμού και ανάκτησης των μετάλλων από τα διαλύματα εκχύλισης.

4. Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας/αξιοποίησης αποβλήτων.

Παραδοτέα

 1. Αποτελέσματα δοκιμών επεξεργασίας υγρών αποβλήτων σε βιολογικό αντιδραστήρα. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της σύστασης των υγρών αποβλήτων σε διαλυτά μέταλλα και των δοκιμών της αλληλεπίδρασης των διαλυτών ειδών των μετάλλων με τη μικροβιακή βιομάζα βιολογικού αντιδραστήρα εργαστηριακής κλίμακας. Η βιοκαταβύθιση θα είναι ο κύριος μηχανισμός απομάκρυνσης των μετάλλων από τα υγρά απόβλητα.
 2. Τεκμηρίωση τελικής βιοτεχνολογικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται η τεκμηρίωση της επιλεγείσας διάταξης βιολογικού αντιδραστήρα και η λεπτομερής περιγραφή της.

5. Διαμόρφωση διαγράμματος ροής ολοκληρωμένης υδρομεταλλουργικής/βιολογικής διεργασίας.

Παραδοτέα

 1. Διάγραμμα ροής διεργασίας. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα τελικά διαγράμματα ροής της μηχανικής προπαρασκευής, του διαχωρισμού των συστατικών, της υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας των ΠΤΚ και ανάκτησης των μετάλλων ενδιαφέροντος και της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων.

6. Σχεδιασμός και κατασκευή πιλοτικής μονάδας.

Παραδοτέα

 1. Πιλοτική μονάδα υδρομεταλλουργικής επεξεργασίας πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων. Η πιλοτική μονάδα θα κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της Ecoreset με βάση τα διαγράμματα ροής του παραδοτέου 9.
 2. Δεύτερη ετήσια έκθεση προόδου τεχνικού και οικονομικού απολογισμού. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους παραδοτέα της περιόδου του δεύτερου έτους υλοποίησης του Έργου: Π6, Π7, Π8, Π9 και Π10.

7. Θέση σε λειτουργία και αξιολόγηση πιλοτικής μονάδας.

Παραδοτέα

 1. Αποτελέσματα αξιολόγησης λειτουργίας πιλοτικής μονάδας. Στην έκθεση θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα προσδιορισμών κατάλληλων παραμέτρων ώστε να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της πιλοτικής μονάδας κατά τη δοκιμαστική λειτουργία της και να προταθούν ενδεχόμενες βελτιώσεις.
 2. Δημοσιεύσεις. Ο ερευνητικός φορέας (Σχολή ΜΜΜ) θα προχωρήσει στη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των ενοτήτων εργασίας ΕΕ1-ΕΕ5 σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους καθώς και στην ανακοίνωση αυτών σε διεθνή συνέδρια.
 3. Τελική έκθεση προόδου τεχνικού και οικονομικού απολογισμού. Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται όλα τα επιμέρους παραδοτέα που θα παραχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου με έμφαση στα παραδοτέα Π12 και Π13.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»