Ταυτότητα του έργου

Ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων – Πιλοτική εφαρμογή: Διεργασία μηδενικών αποβλήτων

ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ

Διάρκεια

Ιούλιος 2018- Ιούλιος 2021

Προϋπολογισμός

987,150 €

Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί πόροι μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Συντονιστής φορέας

ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

Συντονιστής έργου

Στεργίου Αθανάσιος
Γενικός διευθυντής ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

Επιστημονικός υπεύθυνος

Ρεμουντάκη Εμμανουέλλα
Καθηγήτρια ΕΜΠ

Ολοκλήρωση έργου

Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2023 επιτυγχάνοντας τους στόχους του

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»