Ταυτότητα του έργου

Ανάπτυξη ΥΔΡΟμεταλλουργικής διεργασίας ανάκτησης ΜΕΤάλλων από πλακέτες Τυπωμένων ΚΥκλωμάτων – Πιλοτική εφαρμογή: Διεργασία μηδενικών αποβλήτων

ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ

Διάρκεια

Ιούλιος 2018- Ιούλιος 2021

Προϋπολογισμός

987,150 €

Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικοί πόροι μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Συντονιστής φορέας

ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

Συντονιστής έργου

Στεργίου Αθανάσιος
Γενικός διευθυντής ΒΙΑΝΑΤΤ ΑΒΕΕ

Επιστημονικός υπεύθυνος

Ρεμουντάκη Εμμανουέλλα
Καθηγήτρια ΕΜΠ

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»