Επικοινωνία

Συντονιστής Έργου:

Α. Στεργίου, Δρ. Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός, Γενικός Διευθυντής ΒΙΑΝΑΤΤ
astergiou@bianatt.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου:

Ε. Ρεμουντάκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ
remound@metal.ntua.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (ΒΙΑΝΑΤΤ):

Σ. Καραμούτσος, Δρ. Χημικός Μηχανικός
sdkaramoutsos@bianatt.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (Ecoreset):

Π. Μπελδέκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, M.Sc.
pbeldekos@ecoreset.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας (ΕΜΠ):

Π. Ουσταδάκης, Δρ. Χημικός Μηχανικός
oustadak@central.ntua.gr

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»