Οφέλη

Κυκλική οικονομία

Το έργο αποτελεί περίπτωση εφαρμογής συστήματος κυκλικής οικονομίας για έναν κλάδο ιδιαίτερου οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτός των μετάλλων και αναμένεται να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας σε ένα κλάδο, ο οποίος στη χώρα μας υστερεί σε σχέση με τις προηγμένες χώρες της ΕΕ.

Ολοκληρωμένη και φιλική προς το περιβάλλον υδρομεταλλουργική διεργασία

Ολοκληρωμένη και φιλική προς το περιβάλλον υδρομεταλλουργική διεργασία θα εφαρμοστεί σε πιλοτική κλίμακα, για πρώτη φορά, όχι σε μεταλλεύματα, αλλά, σε ηλεκτρονικά απόβλητα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η πιλοτική μονάδα θα είναι η πρώτη που θα λειτουργήσει στη χώρα και μεταξύ των λίγων που τέθηκαν σε λειτουργία πολύ πρόσφατα σε παγκόσμια κλίμακα.

Διεργασία μηδενικών αποβλήτων

Η διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων με στόχους τη μέγιστη αξιοποίηση και την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων προς διάθεση στο περιβάλλον ενισχύει ακόμη περισσότερο τον περιβαλλοντικά φιλικό χαρακτήρα του έργου.

Σύμπραξη βιομηχανίας και ερευνητικών φορέων

Το έργο θα ενισχύσει την εφαρμογή της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης του ερευνητικού φορέα σε ένα πραγματικό βιομηχανικό αντικείμενο ανάπτυξης τεχνολογίας και τη σύνδεση της βασικής έρευνας με τη βιομηχανική εφαρμογή.

Το έργο θα ενισχύσει την εφαρμογή της συσσωρευμένης εμπειρίας και γνώσης του ερευνητικού φορέα σε ένα πραγματικό βιομηχανικό αντικείμενο ανάπτυξης τεχνολογίας και τη σύνδεση της βασικής έρευνας με τη βιομηχανική εφαρμογή.

Καινοτομία και κερδοφορία στη βιομηχανία ανακύκλωσης

H ανάκτηση καθαρών μετάλλων υψηλής προστιθέμενης αξίας από Πλακέτες Τυπωμένων Κυκλωμάτων (ΠΤΚ) μπορεί δυνητικά να εξασφαλίσει αυξημένα έσοδα σε σχέση με την πώληση ακατέργαστων ΠΤΚ κατά 50 %. Η προτεινόμενη πρωτοποριακή μέθοδος ανάκτησης των περιεχόμενων μετάλλων των ΠΤΚ, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, αναμένεται να δώσει ώθηση στην υδρομεταλλουργική δραστηριότητα της χώρας και να δώσει παράδειγμα καινοτομίας στον κλάδο της ανακύκλωσης.

Κίνητρο για καινοτόμο μονάδα ανακύκλωσης ΠΤΚ

Το έργο θα αποτελέσει μοχλό για τη δημιουργία μονάδας – κέντρου ολοκληρωμένης επεξεργασίας ΠΤΚ με στόχο την ανάκτηση καθαρών μετάλλων με μεγάλη προστιθέμενη αξία, με προοπτικές παροχής αυτής της δυνατότητας στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά της ευρύτερης περιοχής.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»