ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ

Η βασική ιδέα

Ανάκτηση
βασικών και πολύτιμων μετάλλων

Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν μια ή περισσότερες πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (ΠΤΚ). Η περιεκτικότητά τους σε χρυσό (Au), άργυρο (Ag), κασσίτερο (Sn) και χαλκό (Cu) είναι σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με τα αντίστοιχα μεταλλεύματα.

Υδρομεταλλουργική
διεργασία

Διαχωρισμός και ανάκτηση των μετάλλων ενδιαφέροντος μέσω μιας περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.

Διεργασία
μηδενικών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων με στόχους τη μέγιστη αξιοποίηση και την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων προς διάθεση στο περιβάλλον.

Η διεργασία

Αποδοτική και ευέλικτη υδρομεταλλουργική ανάκτηση βασικών και πολυτίμων μετάλλων από ΠΤΚ.

Η ανάπτυξη της υδρομεταλλουργικής διεργασίας είναι η «καρδιά» του ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ: ο σχεδιασμός της διεργασίας βασίζεται σε εμπεριστατωμένη εργαστηριακή έρευνα. Περιλαμβάνει διαλυτοποίηση των μετάλλων από τα υλικά των ΠΤΚ, τον εκλεκτικό διαχωρισμό και την ανάκτησή τους με διάφορες τεχνικές. Η διεργασία θα σχεδιαστεί από το Εργαστήριο Μεταλλουργίας – Μονάδα Υδρομεταλλουργίας της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών του ΕΜΠ.

Η καινοτομία

Υδρομεταλλουργική ανάκτηση μετάλλων από ΠΤΚ

Υδρομεταλλουργική ανάκτηση μετάλλων από ΠΤΚ και προχωρημένη τελική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε βιολογικό αντιδραστήρα. Και οι δύο αυτές διεργασίες που είναι κεντρικές βαθμίδες της πιλοτικής μονάδας είναι πρωτότυπες. Το συνολικό σχήμα θα έχει ως στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των ενδιάμεσων παραπροϊόντων και την παραγωγή μηδενικών αποβλήτων.

Δημιουργία για πρώτη φορά μιας τέτοιας μονάδας στην Ελλάδα

Δημιουργία για πρώτη φορά μιας τέτοιας μονάδας στην Ελλάδα από μεγάλη ελληνική εταιρεία συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ.

Τα οφέλη

Κυκλική οικονομία

Ολοκληρωμένη και φιλική προς το περιβάλλον υδρομεταλλουργική διεργασία

Συνεργαζόμενοι φορείς

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 «Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: T1ΕΔΚ- 00219)»